-ag捕鱼平台

��ࡱ�>�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �r�&/bjbj2s2s8�pp� ���������������������8)����c<p�l����>wk �;�;�;�;�;�;�;�=�[email protected]�;!�www�;����4<g%g%g%w�����;g%w�;g%g%�7t:�������|�(%��� �n9�;3<0c<h9��@!n�@4:�@�:�wwg%wwwww�;�;a"�wwwc<wwww���������������������������������������������������������������������@wwwwwwwww� �: 2016t^��w:s-n\f[u)y�e�wƌ‰km�z[� n0;n�rusmo���w:sye���yxto �n0b�rusmo�s�n,{�v-nf[0��w:sr�\t^�y�b�� n0�s[��[a����w:st-n0\f[(w!hf[u �v0�z[��r�l �z[��q�[�)y�e�wƌ[� �)y�eddq_ċ�k �)y�e���eċ�k �)y�eg܏\��d\o[��vy�0 �z[�b__� = 1 \* gb2 t$)y�e�wƌ�z[���~nǒ(u{ջb__0 = 2 \* gb2 u$)y�eddq_ċ�k�\o�t�~ǐr �t ��b�rf[uۏeq y[� � y[�ǒ�slq_u\:yt{���v�e_ۏl�0 = 3 \* gb2 v$)y�e���eċ�k�\o�t�~ǐr �t ��b�rf[uۏeq y[� � y[�ǒ�slq_u\:yt{���v�e_ۏl�0 = 4 \* gb2 w$)y�eg܏\��d\o�z[��ǒ(u�vso[�b__ ��k� n�n ��~nۏl��s:w�d\o�z[�0 �z[��~ r�r:n\f[0r-n0ؚ-n n*n�~ r0 �b t�e_��z[�,[email protected][u�?a�s�r�v�sr �t!h(wf[!hr[��v�[email protected] n ��bf[u�nf[!h:nusmoɩso�~�~�b t�s�r:s[�0 �s�r)y�eddq_0���eċ�k�n�sg܏\��d\o�z[��v tf[�_{��s�r)y�e�wƌ�z[� ��wƌ�z[�b�~\o:nddq_0���eċ�k0g܏\��d\o�z[�ċ�nh�qknn0 :s[� t���)y�e���e�t)y�eddq_\o�tpeϑ np� �)y�eg܏\��d\o�z[��k!h�k�~ rp�$n��s�r �)y�e�wƌ�z[��k!h�k�~ rp� ��b10 t �kbbhq!h;`f[u�npe�v1%��n��svqؚ� ��s�r:s[�0 :n�o���z[�z�)rۏl��t�z[�lqs^ ���t!h�r�_ c�e�c�n\o�t�t�b th� �ǐ�en�_ n�c�s�b t0 :s[�o�y\o�t�s �kb1u:s�z[��~�yo�~n�~�~�s�r^�~)y�e�z[� �*g�s�r:s[��v\o�t�s �kb n�n�b t�s�r^[�0 �n0�z[��q�[ )y�e�wƌ�z[� s�b)y�e�w,gt��0)y�e8^ƌ0)y�e�e�n0‰km�b���b�]i{�eb��v�wƌ0�q[�1u�z[��~�yo�~nnx�[�k[��e��t0w�p ��k[�b__:n�ws{t{ջ�� �ջ��r ��b���t�{t{��$n�r0 �b t��c�n�e�n�5up[hr�b th�n�n��~(��b th�n�n0 20)y�eddq_ċ�k \o�t��bl:nf[u*n�n(w2015t^10g�2016t^10gkn��bdd�v)y�egqgr ��kmof[up��b�$ne^\o�t�s[�0 �s[�gqgr��bl�pexgqgr�s�y�e�nn�n ��qm8��[gqgrn _ ����rň� ��b th�n�n ��(w�b th� n�lf\o�t t�y0�bdd�e�00w�p0�spei{�oo`0pexgqgr�s�n(w nݏ̀�yf[�st�vmr�c nۏl�tgyt ��_{�(w�b th� n�lfythqǐ z0��l�'y�wnng܏\��bdd\o�t n(wċ�k��vknr0 � �b t��c�n�e�n�pexgqgr�s�qpsgqgrtn _ �5up[hr�s�~(��b th�tn�n0 30)y�e���eċ�k ���e�d�q��v:n)y�e�����vxvz���e�s�[)ya��v‰km�bjti{0�k�{���e:n3000w[�]�s:n�[ � cgq��w:sr�\t^�y�br�e'y[����e�vsq��bl��nn�{���e�sn�n)y�e���eċ�k�b th���~(�05up[tn�n � ���r*n�ny��v�s[� �aq��t\oy��v�s[� �gy n�nt\o �t\o�{�:n t!h0 t�~ r �kb �r,{n0,{�n0,{ n\o� �t\oy��v(wċvy�k�o-n n��ǐ30%0 �b t��c�n�e�n�5up[hr���en�n �5up[hr�b th�n�n��~(����en�n ��~(��b th�n�n0 40)y�eg܏\��d\o�z[� ǒ(u�vso[��vb__ ��k� n t�xt ����n�vos\o�[bg܏\��v�~ň�sty��d\o0f[u(w�~ňg܏\��v t�e��vt{ċ�y�c�q�v�vsq� �(w�~ň�[bt\g܏\�ctċ�yc�[�v�vh0 �b t��c�n�e�n�5up[hr�b th�n�n ��~(��b th�n�n0 mq0�~�~�r�l 1u;n�rusmox��� gsq���[�tn�[�~b�z[��~�~�yxto �1u�~�~�yxto�vn�[�#�}t��0ċ�[ ��z[��rlq�[�#��z[��v�~�~�]\o0 n0vy�r�r�l :n�n�f}y�v(wb:s-n\f[-n�c^)y�e�ynfye�� ��x�r tf[�n�v�s[��p�` �,g!k�k[�vy�r�r�l�y n� 10f[uvyy��9hncċ�kb�~ċ �n0�n0 ni{vy�r^ t0 20ye^vyy��9hncye^c�[f[u�v��vy�`�q �ċ�qo�y���[ye^vy�r^ t0 (*,08:jlxz��黦�em6#em%hhib*cjojqjajph,hhib*cjojqj^jajo(ph.hhi5�b*cjojqj\�ajo(ph2hhi5�b*cjojqj\�^jajo(ph(hhib*cjojqjajo(ph"hi;b*cjojqjajo(ph)hhib*cjojpjqjajph,hhib*cjojpjqjajo(ph,hhc�b*cjojpjqjajo(ph,hh 9�b*cjojpjqjajo(ph *,l|��� j � 2 � � * � v �  * �������������������� & f��dwd�`��gd35| ��dwd,`��gd35| & fdgd35| dg$h$gd35|dgd35| $d��@&a$gdi;zfz|����� " $ & ( h j l d f h j �ҽ����|�|d|djd�|d|djd3hhib*cjojqjajmhnho(phu.jhhib*cjojqjuajph%hhib*cjojqjajph(hhib*cjojqjajo(ph.hhi5�b*cjojqj\�ajo(ph hhi5�b*cjojqj\�ajph,hhc�b*cjojqj^jajo(ph,hh�tb*cjojqj^jajo(phj � � � � � � � � � � � �   . 0 2 4 l n p r � � � � ( * x \ � � � �  �����֮���|�������֮���|�֮֮֮�f֮�f�f hhi5�b*cjojqjajo(ph3hhib*cjojqjajmhnho(phu.jhhib*cjojqjuajph%hhib*cjojqjajph(hhv �b*cjojqjajo(ph(hhib*cjojqjajo(ph(hhnc�b*cjojqjajo(ph' $ & j r t v � � � �   ( : � � �ӿ驾�������iq;������ hhi5�b*cjojqj\�ajph.hhi5�b*cjojqj\�ajo(ph.hh*#|5�b*cjojqj\�ajo(ph(hh�s1b*cjojqjajo(ph%hhib*cjojqjajph(hhib*cjojqjajo(ph(hhc�b*cjojqjajo(ph hhi5�b*cjojqjajo(ph hhc�5�b*cjojqjajo(ph* � &��� j��x��v���������������� ��dwd�`��gd35|dgd35| ��dvd�^��gd35| ��d`��gd35|���hdvd�wd�^��`�hgd35|�h���dwdj�^�h`���gd35| ��d^��gd35|��� �dwd8�^��`� �gd35|$,@fhjnrxz\`�������"4r�������� jr@fhj����v\��������������뭗������������������������������(hh�tb*cjojqjajo(ph hhi5�b*cjojqjajo(ph hhv �5�b*cjojqjajo(ph(hh<qb*cjojqjajo(ph%hhib*cjojqjajph(hhib*cjojqjajo(ph.����tvx������& &&f&j&n&x&x&�к���к���}���}�{f�}��p� hhi5�b*cjojqjajo(ph(hh*#|b*cjojqjajo(phu(hh�0�b*cjojqjajo(ph%hhib*cjojqjajph(hhib*cjojqjajo(ph hhi5�b*cjojqj\�ajph.hhi5�b*cjojqj\�ajo(ph.hh*#|5�b*cjojqj\�ajo(phv��j&x&�&�&'*'0'6'<'����������� $$ifa$gd ��dwdd`��gd35| �hdwd�`�hgd35| �n#��dg$h$wdd`��gd35| ��dg$h$gd35| & f�hdg$h$wd�`�hgd35| dg$h$gd35|�hdg$h$wd�`�hgd35| o�y�~�~vy�9hnctf[!h�v;m�r�sn�`�q�n�s�s[�(�ϑċ�[�qo�y�~�~vy�r^ t0 kq0�vsq�[�c 10�z[��rlq�[���wr�\t^�y�b��105�[, s�n�v-n�y�b|i408 �b t�s\o�t�c6e���{�[email protected] t��|�n��s`i 13366983526, 9\ns�q 13581999327 20�e��[�c �e�0w�p�q�[10g21�emr��w�y�b���ynf;m�r�t!h n�b\o�t�s�b th�10g29�es�n�v-n)y�e�wƌ�z[�10g29�es�n�v-n)y�eg܏\��d\o�z[�11g12�es�n�v-n)y�eddq_0���e y[�]n0*g=\�ny�1u�z[��rlq�[�sl���w0 2016t^��w:s-n\f[u)y�e�wƌ‰km�z[� )y�e�wƌ�z[��b th� �s[�usmo��usmo�v�z � t^ g �e �y t'` rl�el��r@b(wusmot��|5u݋��� !h[��~��h�� f[!h t�y(w!hf[u;`pe!h�~��[��snf[upe :s[��b th����s�rvq�[ ny��z[��v �kb��(wy�l-n�lf�z[�y��v����e0ddq_b�d\o � �s�~ rf[u�y t'` rt^�~cmis�sy �l12345 2016t^��w:s-n\f[u)y�e�wƌ‰km�z[� )y�eg܏\��d\oy��v�b th� �s[�usmo��usmo�v�z � t^ g �e �y t'` rl�el� �r@b(wusmot��|5u݋��� � t� �s�~ rf[u�y t'` rt^ �~cmis�sy �l123 2016t^��w:s-n\f[u)y�e�wƌ‰km�z[� )y�eddq_y��v�b th� f[ u�y t'` rl �ef[ !ht^ �~cmisf[m|as�s���[ye^�y t'` rl �ef[ !ht��|5u݋)y�eddq_\o�t�{�n\o�t t�y0�nhv�f0�bdd�{�n���bl�sd�)ysogqgr ��f[!ha�� f[!h��v�z ��ċ�ya�� ~{w[� 2016t^��w:s-n\f[u)y�e�wƌ‰km�z[� )y�e���ey��v�b th� f[u�y t'` r5u ݋f[ !ht^ �~,{� �\o�cmisf[m|as�s���[ye^�y t'` r5u ݋f[ !h���e�q�[�{�n���e���v0�q�[xd���200w[�n�q ����bl�sd����e ��f[!ha�� f[!h��v�z ��ċ�ya�� ~{w[�   x&~&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&�&'''.'0'4'6':'<'��į�֌}�[email protected]�s֜֜֜֜%hh� b*cjojqjajph(hh� b*cjojqjajo(ph(hh�'b*cjojqjajo(phhi;h =cjojqjajhi;h =cjojqjajo(%hhib*cjojqjajph(hhrb*cjojqjajo(ph"hi;b*cjojqjajo(ph(hhib*cjojqjajo(ph(hh =b*cjojqjajo(ph<'>'n'd'z'occw $$ifa$gd $$ifa$gdi;�kd$$ift�l��f�gy�� �0���������� ���� ���� ���� ���4�4� la��yti;�t<'>'b'd'h'j'l'n'x'b'd'x'z'|'~'�'�'�'�'�'�'�'�'�'�'�'�'�'�'�'��dzǝ�lju����`�`���`k�k��`�`( *hhib*cjojqjajph(hh�'b*cjojqjajo(ph%hh�_b*cjojqjajph(hh�_b*cjojqjajo(ph(hh]kbb*cjojqjajo(ph(hh{e�b*cjojqjajo(ph(hhib*cjojqjajo(ph%hhib*cjojqjajph hhicjkhojqjajz'|'�'�'�'occc $$ifa$gd�kd�$$ift�l��f�gy���� � �0���������� ���� ���� ���� ���4�4� la��yti;�t�'�'�'�'�'occc $$ifa$gd�kd~$$ift�l��f�gy���� � �0���������� ���� ���� ���� ���4�4� la��yti;�t�'�'�'�'�'�'�'�'�'�'�'�'�'�'�'�'�'(��î�֝�s^�i�i�i8 hh�[�cjkhojqjaj(hh�[�b*cjojqjajo(ph(hhw�b*cjojqjajo(ph(hh�~b*cjojqjajo(ph(hh�n�b*cjojqjajo(ph hhicjkhojqjaj(hh�'b*cjojqjajo(ph%hhib*cjojqjajph(hhib*cjojqjajo(ph(hh{e�b*cjojqjajo(ph�'�'�'�'�'occc $$ifa$gd�[email protected]$$ift�l��f�gy���� � �0���������� ���� ���� ���� ���4�4� la��yti;�t�'($(p(d(�(ogxj? d�g$h$gdi $d�g$h$a$gdi$��g$h$yd2a$gd35|dgd35|�kd$$ift�l��f�gy���� � �0���������� ���� ���� ���� ���4�4� la��yti;�t(( ("($(&(,(.(n(p(x(d(�(������jr�a4&hib*cjojo(phhi5�b*cj o(ph hi5�b*cj oj\�o(ph.hhi5�b*cjojqj\�ajo(ph.hhl�5�b*cjojqj\�ajo(ph hhi5�b*cjojqj\�ajph%hhib*cjojqjajph(hi;hib*cjojqj\�ajph%hi;b*cjojqj\�ajo(ph hi;hib*cjojqj\�ajo(ph hi;h*#|b*cjojqj\�ajo(ph �(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�()))))")$),).):)<)n)p)r)x)z)\)j)�)�)�)�)�)�)�)�)�)�)�)�)�)�)�)�)�)�)�)�)�)�)�)�) **** *&*0*2*8*b*d*���������������������������������ȹ����������������������������������hib*cj\�ajo(phhib*cjo(phhicjkhhib*cj\�o(phhib*cj\�phhib*cjphe�(�(�(�(�(�(�(�(�������$d�$g$h$ifa$gd$d�$g$h$ifa$�())$$d�$g$h$ifa$�kd�$$if�l4�֞���� ff�u���������������0�����������������������������������������4�4� la�f4yt)) ) ))))������$d�$g$h$ifa$)))" d�g$h$gdi�kd�$$if�l4��e֞���� ff�u���������������0�����������������������������������������4�4� la�f4yt)$).)<)p)r)t)v)����d���kd�$$if�l4��f��� u�) �[�] �0���������� ���� ���� ���� ���4�4� la�f4yt$d�$g$h$ifa$gd$d�$g$h$ifa$ d�g$h$gdiv)x)z)\)�)�_t=����hd�g$h$vdu�wd�^���`�hgdi d�g$h$gdi�kd�$$if�l4��e�f��� u�) �[�] �0���������� ���� ���� ���� ���4�4� la�f4yt$d�$g$h$ifa$�)�)�)�)�)�)�)�)�������$d�$g$h$ifa$gd$d�$g$h$ifa$$���d�$g$h$ifud��]���a$gd�)�) �kd\$$if�l4�� ֞��9h} f��v�����k�����e���0�������o6����������������������������������4�4� la�f4yt�)�)�)�)�)�)�)�)�������$d�$g$h$ifa$�)�) �kdz$$if�l4�� ֞��9h} f��v�����k�����e���0�������o6����������������������������������4�4� la�f4yt�)***** * *�������$d�$g$h$ifa$ ** �kd� $$if�l4�� ֞��9h} f��v�����k�����e���0�������o6����������������������������������4�4� la�f4yt********�������$d�$g$h$ifa$* * �kd� $$if�l4�� ֞��9h} f��v�����k�����e���0�������o6����������������������������������4�4� la�f4yt *$*&*(***,*.*0*�������$d�$g$h$ifa$0*2* �kd� $$if�l4�� ֞��9h} f��v�����k�����e���0�������o6����������������������������������4�4� la�f4yt2*6*8*:*<*>*@*b*�������$d�$g$h$ifa$b*d*f* g$h$gd35|�kd� $$if�l4�� ֞��9h} f��v�����k�����e���0�������o6����������������������������������4�4� la�f4ytd*f*l*n*p*~*�*      & ( 0 2 4 8 f h j p ��î���xl_l_l_l_l_l_l_lwkxwxkh35|b*cjo(phh35|cjkhh35|b*cj\�o(phh35|b*cj\�phh35|b*cjphh35|b*cjojo(phh35|5�b*cj o(ph h35|5�b*cj oj\�o(ph(h35|5�b*cjojqj\�ajo(ph.hh35|5�b*cjojqj\�ajo(ph hh35|5�b*cjojqj\�ajphh35|5�b*cj \�o(phf*p*�*�*   ( 2 �����������$d�$g$h$ifa$gd(� d�g$h$gd35| $d�g$h$a$gd35|$��g$h$yd2a$gd35| 2 4 $�kd$$if�l4�֞���3� � ��!�1�n�������p���0�����������������������������������������4�4� la�f4yt(�4 : < > @ b d f �������$d�$g$h$ifa$gd(�f h j " d�g$h$gd35|�kd'$$if�l4��e֞���3� � ��!�1�n�������p���0�����������������������������������������4�4� la�f4yt(�j r x ` j p x � � ��������$d�$g$h$ifa$gd(� d�g$h$gd35|p r v x z \ ^ ` h j n p r t v � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �����������������������������dz��l[ hi5�b*cj oj\�o(ph(hi5�b*cjojqj\�ajo(ph.hhi5�b*cjojqj\�ajo(ph.hhl�5�b*cjojqj\�ajo(ph hhi5�b*cjojqj\�ajphhi5�b*cj \�phh35|cjkhh35|b*cj\�phh35|b*cj\�o(phh35|b*cjph#� � �kdb$$if�l4�� ֞����� h���!���q��������� �0�������36����������������������������������4�4� la�f4yt(�� � � � � � � � �������$d�$g$h$ifa$gd(�� � �kd`$$if�l4�� ֞����� h���!���q��������� �0�������36����������������������������������4�4� la�f4yt(�� � � � � � � � �������$d�$g$h$ifa$gd(�� � �kd~$$if�l4�� ֞����� h���!���q��������� �0�������36����������������������������������4�4� la�f4yt(�� � � � � � � � �������$d�$g$h$ifa$gd(�� � �kd�$$if�l4�� ֞����� h���!���q��������� �0�������36����������������������������������4�4� la�f4yt(�� � ,,,,,$,&,.,0,����������$d�$g$h$ifa$ d�g$h$gdi $d�g$h$a$gdi$��g$h$yd2a$gd35| � ,,,,,,,,,,, ,",&,(,*,,,0,2,4,6,8,:,>,@,b,d,h,j,t,\,`,b,j,l,n,p,r,v,x,z,|,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,���������������������������������������������������ڼڼȯ������hib*cj\�o(phhi5�b*cjphhicjkhhib*cjphhib*cjo(phhib*cj\�phhi5�b*cj o([email protected],2,4, $$1$ifa$�kd�$$ift�l4��z֞�i� �>����[�������^��0�������� ����������������������������������4�4� la�l�yt35|�t4,<,>,f,h,j,����6�kd�$$ift�l4��e�r�i>���[�� �^��0�������� ��������������������������4�4� la�l�yt35|�t$d�$g$h$ifa$j,l,^,`,b,l,t,v,���q����kd�$$ift�l4��e�f�� ���� ���0�������� ��� ���� ���� ���� ���4�4� la�l�yt35|�t$d�$g$h$ifa$ $$1$ifa$v,~,�,�,�,����$d�$g$h$ifa$$d�$1$g$h$ifa$�,�,�, $$1$ifa$�kd�$$ift�l4��_֞�i� �>����[�������^��0�������� ����������������������������������4�4� la�l�yt35|�t�,�,�,�,�,���� d�$g$h$if��d�$g$h$ifwd�`��gdi$d�$g$h$ifa$�,�,�,�,e6'$d�$g$h$ifa$$d�$g$h$ifa$�kd�$$ift�l4��g�r�i�>���[� ���v �0�������� ��������������������������4�4� la�l�yt35|�t�,�,�,�,�,�,l-�qeeevd�$g$h$ifgdi; d�$g$h$if$d�$g$h$ifa$kd�$$ift�l����0��������0�������� ��������������4�4� la�l�yt35|�t�,�,�,<-j-l-n-v-x-z-\-^-�-�-�-�-�-�-�����̽����}pd�\f hhi5�b*cjojqj\�ajphhib*phhib*cj\�phhib*cj\�o(phhi5�b*cjphh5�b*cjphh5�b*cjo(phhi5�b*cjo(phhi5�b*cjajphhib*cj\�ajo(phhicjkhhib*cjo(phhib*cjphhb*cjphhb*cjo(phl-n-x-z-\-^-�-�qeeevd�$g$h$ifgdi; d�$g$h$if$d�$g$h$ifa$kd~$$ift�l����0���������0�������� ��������������4�4� la�l�yt35|�t�-�-�-�-�-�-�-�qcxf7$d�$g$h$ifa$$d�$g$h$ifa$gd d�g$h$gdi $d�g$h$a$gdi$��g$h$yd2a$gd35|kd.$$ift�l����0��������0�������� ��������������4�4� la�l�yt35|�t�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-.... ......... .".&.(.,[email protected]�л����yoyoyoyoyoyoyogoyoyoyoyogyoyoyogyhicjkhhib*cjphhib*cjo(phhib*cj\�phhi5�b*cj phhi5�b*cj o(ph hi5�b*cj oj\�o(ph(hi5�b*cjojqj\�ajo(ph.hhi5�b*cjojqj\�ajo(ph.hhl�5�b*cjojqj\�ajo(ph(�-�-.. ..�����$d�$g$h$ifa$... $$1$ifa$�kd�$$ift�l4��z֞���� p�� �!�n�����r� �s���0�������1"����������������������������������4�4� la�yt�t...$.&.(.8.����6��kd�$$ift�l4��e�r���� � �!�n���s���0�������1"��������������������������4�4� la�yt�t$d�$g$h$ifa$8.j.l.n.x.`.b.j.l.��^���m�$d�$1$g$h$ifa$�kd�$$ift�l��e�f���p�!�n�� �u�0�������1"��� ���� ���� ���� ���4�4� la�yt�t$d�$g$h$ifa$v.x.z.\.^.b.d.f.h.l.n.p.r.v.x.z.|.~.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�./// / /��������������������ȼ����������ᣕ�ȉȼ�|tjh(�uh5�b*cj \�phhb*cj\�phhi5�b*cjajphhib*cj\�ajo(phhb*cjphhib*cj\�phhib*cj\�o(phhi5�b*cjphhicjkhhib*cjo(phhib*cjph,l.t.v.��$d�$g$h$ifa$v.x.z. $$1$ifa$�kd�$$ift�l4��o֞���� p�� �!�n�����r� �s���0�������1"����������������������������������4�4� la�yt�tz.�.�.�.�.�.��p���kd�$$ift�l4��a�f���� �!�n����0�������1"��� ���� ���� ���� ���4�4� la�yt�t d�$g$h$if$d�$g$h$ifa$�.�.�.�.�.�.�.�qeeep��d�$g$h$ifwd4`��gdi d�$g$h$if$d�$g$h$ifa$kd� $$ift�l����0����!� �0�������1"��������������4�4� la�yt�t�.�.�.�.�.�./�qeeep��d�$g$h$ifwd4`��gdi d�$g$h$if$d�$g$h$ifa$kdp!$$ift�l����0����!�� �0�������1"��������������4�4� la�yt�t// /////// /"/$/&/�upnpnpnpnnugdw d�g$h$gd35|kd�!$$ift�l�� �0����!� �0�������1"��������������4�4� la�yt�t ///////$/&/��������h5�b*cj \�phjh(�uh(�61�82p:p�i���. ��a!�"��#��$��%��s�� ���$$if��!vh5��5�� 5� #v�#v� #v :v �l�0��������5��5�� 5� /� �a��yti;�t�$$if��!vh5��5�� 5� #v�#v� #v :v �l�0��������,�5��5�� 5� /� �a��yti;�t�$$if��!vh5��5�� 5� #v�#v� #v :v �l�0��������,�5��5�� 5� /� �a��yti;�t�$$if��!vh5��5�� 5� #v�#v� #v :v �l�0��������,�5��5�� 5� /� �a��yti;�t�$$if��!vh5��5�� 5� #v�#v� #v :v �l�0��������,�5��5�� 5� /� �a��yti;�t$$if�!vh5��5��5��5��5��5��5��#v�#v�#v�#v�#v�#v�:v �l4�0��������,�5��5��5��5��5��5��/� �f4yt $$if�!vh5��5��5��5��5��5��5��#v�#v�#v�#v�#v�#v�:v �l4�e�0��������,�5��5��5��5��5��5��/� �f4yt�$$if�!vh5�) 5�[5�] #v) #v[#v] :v �l4�0��������,�5�) 5�[5�] /� �f4yt�$$if�!vh5�) 5�[5�] #v) #v[#v] :v �l4�e�0��������,�5�) 5�[5�] /� �f4yt$$if�!vh5��5�5�55��5�n5��5��#v�#v#v5#v�#vn#v�#v�:v �l4� �0�������o6�,�5��5��5�k5��5��5�e5��/� �f4yt$$if�!vh5��5�5�55��5�n5��5��#v�#v#v5#v�#vn#v�#v�:v �l4� �0�������o6�,�5��5��5�k5��5��5�e5��/� �f4yt$$if�!vh5��5�5�55��5�n5��5��#v�#v#v5#v�#vn#v�#v�:v �l4� �0�������o6�,�5��5��5�k5��5��5�e5��/� �f4yt$$if�!vh5��5�5�55��5�n5��5��#v�#v#v5#v�#vn#v�#v�:v �l4� �0�������o6�,�5��5��5�k5��5��5�e5��/� �f4yt$$if�!vh5��5�5�55��5�n5��5��#v�#v#v5#v�#vn#v�#v�:v �l4� �0�������o6�,�5��5��5�k5��5��5�e5��/� �f4yt$$if�!vh5��5�5�55��5�n5��5��#v�#v#v5#v�#vn#v�#v�:v �l4� �0�������o6�,�5��5��5�k5��5��5�e5��/� �f4yt$$if�!vh5�15�n5��5��5��5�p5��#v1#vn#v�#v�#v�#vp#v�:v �l4�0��������,�5�15�n5��5��5��5�p5��/� �f4yt(�$$if�!vh5�15�n5��5��5��5�p5��#v1#vn#v�#v�#v�#vp#v�:v �l4�e�0��������,�5�15�n5��5��5��5�p5��/� �f4yt(�$$if�!vh5�65�5��5��5�65��5�9#v6#v#v�#v�#v6#v�#v9:v �l4� �0�������36�,�5��5�q5��5��5��5��5� /� �f4yt(�$$if�!vh5�65�5��5��5�65��5�9#v6#v#v�#v�#v6#v�#v9:v �l4� �0�������36�,�5��5�q5��5��5��5��5� /� �f4yt(�$$if�!vh5�65�5��5��5�65��5�9#v6#v#v�#v�#v6#v�#v9:v �l4� �0�������36�,�5��5�q5��5��5��5��5� /� �f4yt(�$$if�!vh5�65�5��5��5�65��5�9#v6#v#v�#v�#v6#v�#v9:v �l4� �0�������36�,�5��5�q5��5��5��5��5� /� �f4yt(�$$$if�l�!vh5�5�[5��5��5��5�^5�#v#v[#v�#v�#v�#v^#v:v �l4�z�0�������� � �,�5�5�[5��5��5��5�^5�/� �a�l�yt35|�t�$$if�l�!vh5�5�[5�� 5�^5�#v#v[#v� #v^#v:v �l4�e�0�������� � �,�,�5�5�[5�� 5�^5�/� �a�l�yt35|�t�$$if�l�!vh5�5�� 5��#v#v� #v�:v �l4�e�0�������� � �,�5�5�� 5��/� �a�l�yt35|�t$$$if�l�!vh5�5�[5��5��5��5�^5�#v#v[#v�#v�#v�#v^#v:v �l4�_�0�������� � �,�5�5�[5��5��5��5�^5�/� �a�l�yt35|�t�$$if�l�!vh5�5�[5� 5��5�v #v#v[#v #v�#vv :v �l4�g�0�������� � �,�5�5�[5� 5��5�v /� �a�l�yt35|�t�$$if�l�!vh5��5��#v�#v�:v �l���0�������� �,�5��5��/� �a�l�yt35|�t�$$if�l�!vh5��5��#v�#v�:v �l���0�������� �,�5��5��/� �a�l�yt35|�t�$$if�l�!vh5��5��#v�#v�:v �l���0�������� �,�5��5��/� �a�l�yt35|�t$$if�!vh5�n5��5��5�r5� 5�s5��#vn#v�#v�#vr#v #vs#v�:v �l4�z�0�������1"� �,�5�n5��5��5�r5� 5�s5��/� �yt�t�$$if�!vh5�n5��5�5�s5��#vn#v�#v#vs#v�:v �l4�e�0�������1"� �,�,�5�n5��5�5�s5��/� �yt�t�$$if�!vh5�n5�� 5�u#vn#v� #vu:v �l�e�0�������1"�,�5�n5�� 5�u/� �yt�t$$if�!vh5�n5��5��5�r5� 5�s5��#vn#v�#v�#vr#v #vs#v�:v �l4�o�0�������1"� �,�5�n5��5��5�r5� 5�s5��/� �yt�t�$$if�!vh5�n5��5�#vn#v�#v:v �l4�a�0�������1"� �,�5�n5��5�/� �yt�t�$$if�!vh5�5� #v#v :v �l���0�������1"�,�5�5� /� �yt�t�$$if�!vh5�5� #v#v :v �l���0�������1"�,�5�5� /� �yt�t�$$if�!vh5�5� #v#v :v �l� �0�������1"�,�5�5� /� �yt�tb 2���� 0@p`p������2(�� 0@p`p������ 0@p`p������ 0@p`p������ 0@p`p������ 0@p`p������ 0@p`p��8x�v~pj_hmh nhsh thf`��f ick�e $1$a$cjkh_hmh nhsh th$a`���$ ؞���k=�w[[email protected]���b nf�h�*ojqj^jo(ph�z z w u� w'$ �9r &dg$p��a$cjajmhshth2�/��2 w u� w char cjkhajh "h w u��$ �9r g$a$cjajmhshth2�/��12 w u�� char cjkhajpk!����[content_types].xml���j�0e����ж�r�(��΢iw},��-j��4 ��w�p�-t#bι{u�����t�u^h�d}㨫���)��*1p�'�� �^��w��0)��t�9<�l�#��$yi}��;�[email protected]��(���h����u�* dנz��/0�ǰ���� $�� x��3az����,�d0j~�3߶�b��~i>���3�\`�?�/�[���g��\�!�-�rk.�s�ի�..���a濭?��pk!�֧��6 _rels/.rels���j�0 ���}q��%v/��c/�}�(h"���o� ������=������ ����c?�h�v=��ʌ��%[xp��{۵_�pѣ<�1�h�0���o�r�bd���je�4b$��q_����6l��r�7`�������0̞o��,�en7�li�b��/�s���e��е������pk!ky���theme/theme/thememanager.xml �m � @�}�w��7c�(eb�ˮ��c�aǡҟ����7��՛k y,� �e�.���|,���h�,l����xɴ��i�sq}#ր���� ֵ �!�,�^�$j=�gw���)�e� & 8���pk!�m�qtheme/theme/theme1.xml�ymoe�#�f{oc'vgu�رh�f�[��x=ޝzvg53n�j�hh��z����z $ʯi)*e�_����n�&ia�!��>��ǽ3�x�n��>���u�wl0�č߫�߿z��}rx���{���h9t�8�t/���χ�?����xy����'�~���3s����~����o_|w��)��ӈht��=�a� ��d ng�1-rlɓ�1�rj�wt蠯m1k����"�o he�˓ێ½pl-�|%����e��hy7�'qp.\l��=���d�q�ķ3i�ofi�����.ñ���b�rb�-j��p_p�g ݢ��i�k�t�dӌh�f�i��o�7;7q��2��ⱦ�����d�>a�/��q�>�x��w� ˔�m�_�u��h�q�)�h� ��� :vi�w�4r�b�qϫ��"r���!��2l��a��c�b��u|����!8^8�>�ܠ���,a��б�v�t��׎�~ls���14��_=,ɬ��ožtv �g��"�ѧ��bh�����'�.�4��x޵�w-��ϸ�e�|�f;��v��`�b3"g '�e����\�fh��o �������'�$��i_wp��� �>�*�8���i&�ly%\���,���xҕ=������������ r6f� ��3���t�ʅ�)��:ªz�k��l�s��&c �m��ܛ0� [�˫[email protected]ע�`�j�۽7 ���y�h�xh�i��ct5a�r��@��h��zazc�}i' rq\m��,zo�,�gq�u{�y\,n���ר/�=����l _��.�̇y7c�6�-fs�h62��"��5�����nh�t[x�65̫4x�%y����ֳ2�f�kh����i~tckf#�b� �w�1m�|����4`��!�:u��!�p5a:�~�{4�m��m�i�o� ήc��8m��d�j�psǹ橠�v��1����?#s�i�?3e�'ps�2���w`���q�b]( ��08���w��� n��a��[s��)k8�= aa?r� dڒɾc�uӽ˲d)#�queb��}������c!���&i0����>�4�s�7���{���z�� f�}� 4��skvukoȳ��h�~1�jyu���v�h��5u8�vk;֜���l9��ű�d �� ��?*|fl� �����"��a3����>g��]��dm2ivֵ�褽�m�g<��r�8[kv�x����p�sj�,��z��][�j�����qv�1�1�iu���-�ߟ0%m2�oj���3u�o%ҍ���pk! ѐ��'theme/theme/_rels/thememanager.xml.rels��m �0���wooӻ�&݈э���5 6?$q�� �,.�a��i����c2�1h�:�q��m��@rn��;d�`��o7�g�k(m&$r(.1�r'j��њt���8��v�"��aȼ�h�u}��|�$�b{��p����8�g/]�qasم(����#��l�[������pk-!����[content_types].xmlpk-!�֧��6 _rels/.relspk-!ky���theme/theme/thememanager.xmlpk-!�m�q�theme/theme/theme1.xmlpk-! ѐ��'� theme/theme/_rels/thememanager.xml.relspk]� � ����� zj �x&<'�'(�(d*p � �,�-v. /&/ !4:clot[* v<'z'�'�'�'�(�()))v)�)�)�)�)�) *** *0*2*b*f*2 4 f j � � � � � � � � 0,4,j,v,�,�,�,�,l-�-�-..8.l.v.z.�.�./&/ "#$%&'()* ,-./012356789;<=>[email protected]���������&(� "���"���"���"����@� @���������h ��0�( � ����0�( � ��b �s ���� ?��� _toc337738121 _toc337737945� � &,>@rxyb~������)klua�����$�  $%')-.pden��%)���� .g�������!#)*;<>ekufjz}������������������������������������!$-.9yz]^abdefghiklnoquvz|~����������������������������#14;bmwx~���������������������������          & * - 1 2 3 4 5 7 8 9 : < = > ? c d e f h l o w x q s w � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �      # ' ( ) * - . / 0 2 3 4 5 9 : ; < ? e f p s ` b f j q s w { ~ � � � � � � � � � ��uysx������� � � � � � � � � 333333sry~���ho��f�����������d��~��x s x { � � � � � � f b h j x { � � � � � � � � � � //bbyyzzuuxx[[##22<hkkucddmmxz�������������������������� lliilloo���������������x z � � � � � � � � � � � � � � h i x x y z � � � � � � � � � � � � � ����-��:0����������x�6�"����������g`b6�"����������5'�d� �t���������7nori�e����������rf������������0�k�:0����������%��^�`�^j�h�h0��^�`�^j�h�h0��^�`�^j�h�h0 ��� ���^��`� �o(0 �h�\��h^�h`�\��h�h) ���\���^��`�\��h�h. ���\���^��`�\��h�h. �4�\��4^�4`�\��h�h) �� �\��� ^�� `�\��h�h. �| �\��| ^�| `�\��h�h. � �\�� ^� `�\��h�h) ���\���^��`�\��h�h. ��� ���^��`� �o(0 �h�\��h^�h`�\��h�h) ���\���^��`�\��h�h. ���\���^��`�\��h�h. �4�\��4^�4`�\��h�h) �� �\��� ^�� `�\��h�h. �| �\��| ^�| `�\��h�h. � �\�� ^� `�\��h�h) ���\���^��`�\��h�h. ��� ���^��`� �o(0� �h�\��h^�h`�\��h�h)� ���\���^��`�\��h�h.� ���\���^��`�\��h�h.� �4�\��4^�4`�\��h�h)� �� �\��� ^�� `�\��h�h.� �| �\��| ^�| `�\��h�h.� � �\�� ^� `�\��h�h)� ���\���^��`�\��h�h. ����^��`��^j�h�h0 � ���� ^� `����h�h. �������^��`����h�h. �������^��`����h�h. �| ����| ^�| `����h�h. �l����l^�l`����h�h. �����^�`����h�h. �������^��`����h�h. �������^��`����h�h. ��� ���^��`� �o(0� �h�\��h^�h`�\��h�h)� ���\���^��`�\��h�h.� ���\���^��`�\��h�h.� �4�\��4^�4`�\��h�h)� �� �\��� ^�� `�\��h�h.� �| �\��| ^�| `�\��h�h.� � �\�� ^� `�\��h�h)� ���\���^��`�\��h�h.� ���� ^� `���^j�h�h0 �(� ��(^�(`� �^j�h�h0�p����p^�p`���^j�h�h.�@ ����@ ^�@ `���^j�h�h.�����^�`���^j�h�h.�������^��`���^j�h�h.�������^��`���^j�h�h.�������^��`���^j�h�h.�p����p^�p`���^j�h�h. ��� ���^��`� �o(0� �h�\��h^�h`�\��h�h)� ���\���^��`�\��h�h.� ���\���^��`�\��h�h.� �4�\��4^�4`�\��h�h)� �� �\��� ^�� `�\��h�h.� �| �\��| ^�| `�\��h�h.� � �\�� ^� `�\��h�h)� ���\���^��`�\��h�h. �rf�:r �5'�d��x ���s� �s� �s�7norg`bx�0�k�-��������0u�u�00�������0u�u�00���������������������������������� �� v�c    t�pv    �`    �    o�n/ =�=�tw � or�/)es!|y&�'v1�s1[s2�|4fn5 7o7i;b;ix;]kbwqcy^c5giqji<qpnt�z�:]n]�_� a�}c>etf�g-l?qlg v'x�z�s{*#|35|�~�h~l��e��_��z�:�,� 9��q�. ��n������;�3�ur��-��]�u`��b�b~� 2��i���g�c�@b��f�w�k3�nc��s�{e�����0��u�ue����0��h�up��9�*r�l�xg�rg��(�b��h��k�(�>5��[�cv��t��r�v �vo��k��r�� � �@�� ``&��unknown������������g��*�ax� �times new roman5��symbol3.� �*�cx� �arial;=�� ���|�8ўsosimhei;���(�[sosimsuna����$b�cambria math ���h��)'lj�e����!-!),.:;?]}����  & 6"0000 0 0 00000��� � �����=�@�\�]�^���([{� 0 0 00000��;�[����������2| | 3�q��hx��?����������������������i2!xx���2014t^��w:s-n\f[u)y�e�wƌ‰km�z[���w薗g(gθ004     ������oh�� '��0|������ 8 d p\dlt�,2014����������сѧ������֪ʶ�۲⾺��֪ͨ ����ľ��normal0027microsoft office [email protected]ޡ� @"�2���@��(%�������՜.�� ,��0� x`x��� �����www.ylmf.com|  !"#$%&'()* ,-./0123456789:;<=>[email protected][\����^_`abcdefghijklmn����pqrstuvwxyz{|}~���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������root entry�������� �f���(%���data ������������]�"1table����o aworddocument����8�summaryinformation(�������������documentsummaryinformation8���������compobj������������u������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� �f#microsoft office word 97-2003 �ĵ� msworddocword.document.8�9�q